• 
  • |

 • საერთაშორისო ზარები
 • საქალაქთაშორისო ზარები
 • სერვისები და ტარიფები
 • დამატებითი მომსახურებები
 • როგორ ჩავერთოთ
 • 2017-08-02

  იმისთვის, რომ გახდეთ "სიჯისის" სატელეფონო აბონენტი, ე.ი. დაიდგათ 25-იანი, 27-იანი ან 28-იანი ტელეფონის ნომერი, საჭიროა კორპორაციას მიმართოს იმ ბინის მესაკუთრემ, სადაც უნდა მოხდეს ტელეფონის დადგმა და წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

  • ბინის მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ბინის მესაკუთრეობის შესახებ ან პრივატიზაციის ხელშეკრულება ან ნასყიდობის ხელშეკრულება (თუ მესაკუთრე ოჯახის სხვა წევრია, მაშინ მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაც და მათი ნათესაობის დამადასტურებელი მოწმობა, როგორიცაა: დაბადების მოწმობა, ქორწინების მოწმობა და სხვა) (ასლი).

  ყველა საჭირო დოკუმენტის წარმოდგენის შემდგომ, აფორმებთ ხელშეკრულებას და იხდით შესაბამის თანხას.

  და სიჯისის ტექნიკური პერსონალი უმოკლეს ვადებში ახდენს თქვენს ბინაში ტელეფონის ინსტალაციას.